خبرنامه انجمن کتابداری فارس-دوره دوم،شماره پنجم

 آدرس وب سایت نشریه (دوره دوم-شماره پنجم):http://ilisafars.ir/nameh