اساسنامه انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران - شاخه فارس

فصل اول کليات و اهداف:

ماده ١. شاخه استان فارس انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران در چارچوب اساسنامه انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران تأسيس و ايفاي نقش و وظائف خواهد كرد كه در اين اساسنامه از اين به‌بعد با نام انجمن- شاخه فارس فارس ناميده مي‌شود.

ماده ٢. انجمن- شاخه فارس فارس موسسه‌اي غير انتفاعي است و در زمينه هاي علمي، آموزشي، پژوهشي فرهنگي و فني فعاليت مي کند و هدف آن گسترش، پيشبرد و ارتقاي دانش کتابداري و اطلاع‌رساني در استان فارس است

ماده ٣. انجمن- شاخه فارس تابعيت ايراني دارد و مرکز آن در شهر شيراز- كتابخانه ميرزاي شيرازي به نشاني: شيراز- ميدان ارم- مجتمع دانشگاه شيراز- تپه ارم مي‌باشد.

تبصره: در صورت لزوم مي توان نسبت به تغيير نشاني مرکز انجمن- شاخه فارس اقدام کرد كه از طريق درج در نشريات محلي، به اطلاع اعضاء خواهد رسيد.

 ماده ٤. انجمن- شاخه فارس از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشکيل مي شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران است.

 

فصل دوم وظايف و فعاليتها:

ماده ٥. به منظور نيل به هدف تعيين شده، انجمن- شاخه فارس اقدامات زير را در حوزه علوم کتابداري و اطلاع رساني به عمل خواهد آورد:

٥-١. انجام تحقيقات علمي، آموزشي،‌ پژوهشي، فرهنگي و فني در سطح استاني و ملي با همکاري محققان و متخصصان علوم کتابداري و اطلاع رساني

٥-٢. همکاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه‌هاي موضوع فعاليت‌هاي انجمن- شاخه فارس

٥-٣. ترغيب و تشويق و تجليل از فعالان حوزه علوم كتابداري و اطلاع‌رساني

٥-٤. ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي، حرفه‌اي و مشاوره‌اي مرتبط با علوم كتابداري و اطلاع‌رساني در استان فارس

٥-٥. تشکيل گردهمايي هاي علمي در حوزه علوم كتابداري و اطلاع‌رساني در سطح استان

٥-٦. انتشار کتب و نشريات علمي و پژوهشي در حوزه علوم كتابداري و اطلاع‌رساني

 

فصل سوم: عضويت و شرايط آن:

ماده ٦. عضويت در انجمن- شاخه فارس به شرط تكميل فرم عضويت در شاخه فارس به شرح ذيل خواهد بود:

تبصره: عضويت در انجمن- شاخه فارس مستلزم عضويت در انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران است.

٦-١. عضويت پيوسته: موسسان انجمن- شاخه فارس و کليه افرادي که حداقل داراي درجه کارشناسي ارشد در رشته کتابداري و اطلاع رساني يا گرايش‌هاي وابسته باشند، مي‌توانند به عضويت پيوسته انجمن- شاخه فارس درآيند.

٦-٢. عضويت وابسته:افرادي که داراي شرايط زير هستند مي توانند به عضويت وابسته انجمن-شاخه فارس درآيند:

الف- دارندگان مدرک كارداني و کارشناسي کتابداري و اطلاع رساني

 ب- دارندگان مدارک دانشگاهي در ساير رشته ها با ٥ سال سابقه کار در حوزه کتابداري و اطلاع‌رساني

ج- افرادي با مدارک تحصيلي غيردانشگاهي با حداقل ١٠ سال سابقه كار در امر كتابداري و اطلاع‌رساني كه به تشخيص هيئت مديره خدمات قابل توجهي را در حوزه کتابداري و اطلاع رساني ارائه داده اند.

تبصره: اعضاي وابسته اي که پژوهش و خدمت قابل توجهي را ارائه داده باشند، به تصويب هيئت مديره مي توانند به عضويت پيوسته انجمن- شاخه فارس درآيند.

٦-٣. عضويت دانشجويي: کليه دانشجويان رشته علوم کتابداري و اطلاع‌رساني مشغول به تحصيل در دانشگاه‌هاي استان فارس مي‌توانند به عضويت وابسته انجمن- شاخه فارس درآيند.

٦-٤. عضويت افتخاري: شخصيتهاي ايراني که مقام علمي آنان در زمينه اهداف و فعاليت‌هاي انجمن- شاخه فارس داراي اهميت ويژه باشد، يا در پيشبرد اهداف آن کمک‌هاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده باشند، با تشخيص هيئت مديره مي توانند به عضويت افتخاري درآيند.

٦-٥. اعضاي حقوقي:سازمانهاي استاني که در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي‌توانند به عضويت انجمن- شاخه فارس درآيند.

ماده ٧. هريک از اعضاي پيوسته و وابسته سالانه مبلغي را که ميزان آن توسط انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران تعيين مي شود، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد کرد.

تبصره1.  اعضاي افتخاري از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

تبصره2. خاتمه عضويت بر اساس مواد مندرج در ماده 8 اساسنامه انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران خواهد بود.

 

فصل چهارم ارکان انجمن- شاخه فارس:

ماده 8. ارکان اصلي عبارتند از:

الف: مجمع عمومي ب: هيئت مديره ج: بازرسان

 

الف: مجمع عمومي:

ماده 9. مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته انجمن- شاخه فارس به صورت عادي يا فوق‌العاده تشکيل مي‌شود.

تبصره 1:‌ شركت اعضاي وابسته انجمن- شاخه فارس در مجمع عمومي بلامانع است.

تبصره 2: در انتخابات هيئت مديره، اعضاي وابسته‌اي كه كارشناس علوم كتابداري و اطلاع‌رساني هستند،‌ مجاز به شركت در انتخابات مي‌باشند.

9-1. مجمع عمومي عادي سالي يکبار تشکيل مي‌شود و با حضور و با راي کتبي نصف به علاوه يک کل اعضاي پيوسته انجمن- شاخه فارس رسميت مي يابد و تصميمات اکثريت آرا معتبر است.

9-2. در صورتي که در دعوت نخست، مجمع عمومي رسميت نيافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشکيل مي شود و با هر تعداد، جلسه رسميت خواهد يافت.

9-3. مجمع عمومي فوق‌العاده در موارد ضروري با دعوت هيئت مديره يا بازرسان و يا با تقاضاي کتبي يک سوم اعضاي پيوسته تشکيل مي‌شود.

تبصره١. دعوت براي تشکيل مجمع عمومي به صورت کتبي يا آگهي در يكي از روزنامه‌هاي محلي است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشکيل مجمع به اطلاع اعضاي پيوسته برسد. 

 تبصره٢. يک سوم اعضاي پيوسته در صورتي مي توانند مستقيما اقدام به دعوت مجمع عمومي فوق العاده نمايند که هيئت مديره و نيز بازرسان انجمن- شاخه فارس به تقاضاي آن‌ها پاسخ منفي داده باشند. در چنين حالتي، آن‌ها بايد در آگهي دعوت، به عدم اجابت درخواست خود توسط هيئت مديره و بازرسان تصريح نمايند.

تبصره ٣. در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه منحصرا موضوعي خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هيئت رئيسه مجمع فوق‌العاده از ميان اعضا انتخاب خواهد شد.

ماده 10. وظايف مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده:

10-1. انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرسان و روزنامه محلي

10-٢. تصويب خط مشي انجمن- شاخه فارس

10-٣. بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيئت مديره و بازرسان

10-٤. بررسي منابع مالي انجمن- شاخه فارس

تبصره: منابع مردمي جمع‌آوري شده در استان در حساب انجمن- شاخه فارس نگه‌داري مي‌شود و با تصويب هيئت مديره قابل هزينه است.

10-٥. تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه

10-٦. عزل هيئت مديره و بازرسان

10-٧. تصويب انحلال انجمن- شاخه فارس

10-٨. بررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي انجمن- شاخه فارس

تبصره ١. جلسات مجمع عمومي توسط هيئت رئيسه اي مرکب از يک رئيس، يک منشي و دو ناظر اداره مي شوند.

تبصره ٢. اعضاي هيئت رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي شوند.

تبصره ٣. اعضاي هيئت رئيسه نبايد از بين کساني باشند که خود را در انتخابات هيئت مديره و بازرسان نامزد کرده اند.

تبصره ٤. مجمع عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري درباره مواد بندهاي 10-٥ و 10-٦ و 10-٧ تشکيل مي شود.

 

ب- هيئت مديره:

ماده 11. هيئت مديره انجمن- شاخه فارس مرکب از 5 نفر عضو اصلي و ٢ نفر عضو علي البدل است. که هر ٣ سال يکبار با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن- شاخه فارس که اعلام آمادگي کتبي کرده‌اند، انتخاب مي‌شوند.

11-١. هيچ‌يک از اعضا نمي توانند بيش از ٢ بار متوالي به عضويت هيئت مديره انتخاب شوند، مگر با تصويب مجمع عمومي، در اين صورت نيز انتخاب حداکثر ٣ نفر از هيئت مديره سابق بلامانع است.

11-٢. عضويت در هيئت مديره افتخاري است.

11-٣. هيئت مديره حداکثر تا ١٥ روز پس از انتخاب شدن تشکيل جلسه داده و با راي کتبي از بين خود افرادي را به عنوان رئيس، نايب رئيس، دبير و خزانه دار انتخاب خواهند کرد و 1 نفر نيز عضو هيئت مديره خواهند بود.

١1-٤. کليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با دو امضا از سه امضاي رئيس يا نائب رئيس و خزانه دار همراه با مهر انجمن- شاخه فارس( كه در اختيار رئيس مي‌باشد) و نامه هاي رسمي با امضاي رئيس يا نايب رئيس معتبر است.

١1-٥. هيئت مديره موظف است بصورت ماهانه تشکيل جلسه داده و بر حسب نياز نيز جلسه فوق‌العاده داشته‌باشد. فاصله بين ارسال دعوتنامه يا دعوت تلفني با تاريخ تشکيل جلسه هيئت مديره حداقل يك هفته است.

١1-٦. جلسات هيئت مديره با حضور اکثريت اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اکثريت آرا، معتبر است.

١1-٧. کليه مصوبات هيئت مديره، ثبت و پس از امضا در دفتر صورتجلسات هيئت مديره نگه‌داري مي شود.

١1-٨. شرکت اعضاي هيئت مديره در جلسات ضروري است و غيبت هر يک از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيئت مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حکم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

١1-٩. در صورت استعفا، برکناري يا فوت هر يک از اعضاي هيئت مديره، عضو علي‌البدل براي مدت باقيمانده دوره، عضو هيئت مديره خواهد شد.

١1-١٠. شرکت بازرسان در جلسات هيئت مديره بدون داشتن حق راي مجاز است.

11-١١. هيئت مديره موظف است ظرف حداکثر 3 ماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيئت مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي اطلاع به انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران ارسال نمايد.

تبصره: هيئت مديره پيشين تا شروع به كار  هيئت مديره جديد مسئوليت امور انجمن- شاخه فارس را بر عهده خواهد داشت.

ماده 12. هيئت مديره نماينده قانوني انجمن- شاخه فارس مي‌باشد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

١2-١. اداره امور جاري انجمن- شاخه فارس طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي

١2-٢. تشکيل گروه‌هاي تخصصي، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آن‌ها

١2-٣. هيئت مديره مي‌تواند هر اقدام و معامله‌اي را که ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال و تبديل به احسن يا ترهين و فک رهن و استقراض / به استثناي واگذاري قطعي اموال غير منقول که مستلزم تصويب مجمع عمومي است  انجام دهد.

١2-٤. گذشته از موضوعاتي که به موجب مفاداساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت مجمع عمومي است، هيئت مديره کليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجمن- شاخه فارس داراست.

١2-٥. تهيه گزارش سالانه و تنظيم تراز مالي و صورتحساب درآمدها و هزينه هاي انجمن- شاخه فارس براي تصويب در مجمع عمومي و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر

١2-٦. اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وکيل و حق توکيل به غير

١2-٧. انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن- شاخه فارس براي شرکت در مجامع داخلي

١2-٨. تصويب و نظارت بر اجراي طرح ها و برنامه هاي علمي در چارچوب وظايف انجمن- شاخه فارس

١2-٩. جلب هدايا و کمک‌هاي مالي

١2-١٠. انتخاب سرپرستان گروه‌ها و تاييد اعضاي آنها( موضوع فصل 5 ماده 15)

١2-١1. تعيين شرايط استخدامي کارکنان انجمن- شاخه فارس ( در صورت لزوم)

١2-١2. ارسال گزارش فعاليت‌ها به انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران

 

ج- بازرسان:

ماده ١3. مجمع عمومي عادي ٢ نفر را به عنوان بازرس براي مدت ٣ سال انتخاب مي نمايد.

تبصره: انتخاب مجدد بازرسان براي يك دوره ديگر بلامانع است.

ماده ١4. وظايف بازرسان به شرح زير است:

١4-١. بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن- شاخه فارس و تهيه گزارش براي مجمع عمومي

١4-٢. بررسي گزارش سالانه هيئت مديره و تهيه گزارش از عملکرد انجمن- شاخه فارس براي اطلاع مجمع عمومي

١4-٣. گزارش هر گونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي

تبصره: کليه اسناد و مدارک انجمن- شاخه فارس اعم از مالي و غيرمالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيئت مديره براي بررسي در دسترس بازرسان قرار گيرد.

 

فصل پنجم-گروههای انجمن- شاخه فارس:

ماده ١5. انجمن- شاخه فارس مي‌تواند گروه‌هاي زير را تشکيل دهد تا بر اساس شرح وظايفي که از سوي هيئت مديره تعيين مي‌شود به فعاليت بپردازد:

1) گروه‌هاي آموزشي و پژوهشي

2) گروه انتشارات

3) گروه روابط عمومي

4) گروه گردهمايي‌هاي علمي

5) گروه دانشجويي

15-1. تهيه و تصويب آيين نامه تشكيل گروه‌ها با هيئت مديره انجمن- شاخه فارس است.

15-٢. هيئت مديره بنا بر ضرورت مي‌تواند تعداد گروه‌ها را مورد تجديدنظر قرار دهد.

 

فصل ششم بودجه و مواد متفرقه:

ماده ١6. منابع مالي انجمن- شاخه فارس عبارتند از:

١6-١. كمك‌هاي انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران به انجمن- شاخه فارس

١6-٢. درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي، فني و مشاوره‌اي

تبصره:‌ پرداخت حق‌الزحمه با تصويب هيئت مديره به مجري/ مجريان بلامانع است.

١6-٣. دريافت هدايا و كمك‌ها

تبصره. كليه عوايد و درآمدهاي انجمن- شاخه فارس صرف اهداف موضوع ماده ٥ اين اساسنامه خواهد شد.

ماده ١7. درآمدها و هزينه‌هاي انجمن- شاخه فارس در دفاتر منظم و يا بسته‌هاي نرم‌افزاري خاص ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران ارسال مي‌شود.

ماده ١8. كليه وجوه انجمن- شاخه فارس در حساب مخصوصي به نام انجمن- شاخه فارس نزد يكي از بانك‌هاي شيراز نگه‌داري مي‌شود.

ماده 19. هيچ‌يك از مؤسسان و اعضاي هيئت مديره و يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچگونه سودي را نداشته و خود و وابستگان درجه يك آن‌ها نمي‌توانند با انجمن- شاخه فارس معامله داشته باشند.

ماده ٢0. کليه مدارک و پرونده هاي مالي و غيرمالي مرتبط با فعاليتهاي انجمن- شاخه فارس در محل دفتر مرکزي انجمن- شاخه فارس نگه‌داري مي‌شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت‌دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده 21. اعضاي انجمن- شاخه فارس به نام انجمن- شاخه فارس حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروه‌ها و احزاب سياسي را ندارند. متخلف،‌ از عضويت محروم خواهد شد.

ماده ٢2. در صورت تصويب انحلال انجمن- شاخه فارس توسط مجمع عمومي، همان مجمع هيئت تسويه‌اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن- شاخه فارس انتخاب خواهد کرد. هيئت تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي، کليه دارایي‌هاي منقول و غير منقول انجمن- شاخه فارس را با نظر انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران، به کتابخانه‌هاي مناطق محروم استان واگذار کند.

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است