دریافت اسلاید کارگاه های آموزشی

1- کارگاه آسیب شناسی نگارش مقالات علمی-پژوهشی

2- کارگاه آشنایی با منابع دسترسی آزاد

3- کارگاه آشنایی با مهارت های سواد اطلاعاتی

4- کارگاه مقدمه ای بر شبکه های اجتماعی مجازی با رویکرد علم اطلاعات و دانش شناسی

5- کارگاه آموزش نرم افزار آماری SPSS (مقدماتی)

6- کارگاه شاخص های ارزیابی پژوهش

7- کارگاه آموزشی اینترنت مکملی برای ادبیات کودکان یا جانشین آن

8- کارگاه آموزشی داوری مقالات علمی - پژوهشی: رویکردها، معیارها و چالشها

9- کارگاه آموزشی کتابدرمانی تحولی برای کودکان

10- کارگاه آموزشی مهارتهای جستجو در وب

11- کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار پژوهیار

12- کارگاه آموزشی قصه گویی برای کتابداران کودک

13- کارگاه آموزشی نگارش مقالات علمی پژوهشی

14- کارگاه آموزشی هفت گام از نگارش پروپوزال تا استخراج مقاله (گام اول: آموزش نگارش پروپوزال)

15- دریافت فایل صوتی کارگاه آموزشی هفت گام از نگارش پروپوزال تا استخراج مقاله (گام اول : آموزش نگارش پروپوزال)

16- کارگاه آموزشی هفت گام از نگارش پروپوزال تا استخراج مقاله (گام دوم: مهارت های جستجو در اینترنت در جهت نگارش پیشینه پژوهش)

17- دریافت فایل صوتی کارگاه آموزشی هفت گام از نگارش پروپوزال تا استخراج مقاله (گام دوم: مهارت های جستجو در اینترنت در جهت نگارش پیشینه پژوهش)

18- کارگاه آموزشی هفت گام از نگارش پروپوزال تا استخراج مقاله (گام سوم: آموزش نگارش پایان نامه)

19- دریافت فایل صوتی کارگاه آموزشی هفت گام از نگارش پروپوزال تا استخراج مقاله (گام سوم: آموزش نگارش پایان نامه)

20- دریافت فایل صوتی کارگاه آموزشی هفت گام از نگارش پروپوزال تا استخراج مقاله (گام چهارم بخش اول: آموزش SPSS مقدماتی) قسمت اول / قسمت دوم / قسمت سوم / توضیحات استاد

21- دریافت فایل صوتی کارگاه آموزشی هفت گام از نگارش پروپوزال تا استخراج مقاله (گام چهارم بخش دوم: آموزش SPSS پیشرفته) قسمت اول / قسمت دوم

22- دریافت پاور و فایل صوتی کارگاه آموزشی هفت گام از نگارش پروپوزال تا استخراج مقاله (گام پنجم: استخراج مقاله از پایان نامه و انتخاب مجله)
اسلاید/ قسمت اول فایل صوتی / قسمت دوم فایل صوتی

23- دریافت پاور و فایل صوتی کارگاه آموزشی هفت گام از نگارش پروپوزال تا استخراج مقاله (گام ششم: اشنایی با نرم افزارهای تشخیص سرقت علمی) اسلاید/ فایل صوتی

24- کارگاه آموزشی لیب لنسر: کارآفرینی در دنیای اطلاعات

25- کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی برای کتابداران / فایل صوتی قسمت اول / فایل صوتی قسمت دوم

26- کارگاه آموزشی مقدمه ای بر وب معنایی

27- کارگاه آموزشی آموزش تفکر به کودکان ویژه کتابداران / اسلاید / فایل ویدیویی

28- کارگاه آموزشی فهرست نویسی / اسلاید 1 / اسلاید2

29- کارگاه آموزشی تحلیل داده های کیفی با کمک نرم افزار MAXQDA / اسلاید

30- کارگاه آموزشی روش پژوهش کمی / اسلاید

31- کارگاه آموزشی روش پژوهش کیفی / اسلاید

33- کارگاه آموزشی داوری مقالات علمی و پژوهشی / اسلاید

34- کارگاه آموزشی مقاله نویسی پیشرفته / اسلاید 1 / نمونه یک مقاله خوب

35- کارگاه آموزشی نگارش پیشینه مقالات / اسلاید / نمونه پیشینه پژوهش / نمونه مرور نوشتارها / نمونه مناسب استنتاج از پیشینه پژوهش / نمونه نامناسب پیشینه پژوهش1 / نمونه نامناسب پیشینه پژوهش2/ نمونه پیشینه به شکل جدول

36- کارگاه آموزشی شیوه های استناددهی در پژوهش های علمی / اسلاید

37- کارگاه آموزشی مهارت های سواد اطلاعاتی / اسلاید1 / اسلاید2

38- کارگاه آموزشی روش های کشف سرقت علمی / اسلاید

39- کارگاه آموزشی سواد رسانه ای / اسلاید

40- کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی برای کتابداران / اسلاید

41- کارگاه آموزشی حلقه های گفتگو / اسلاید

42- کارگاه آموزشی کتابدرمانی / اسلاید

43- کارگاه آموزشی هنر و علم ارتباط موثر / اسلاید

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است