انتشارات همارا

* کتـابهای منتشر شده­ توسط انتشارات همارا *


181-32278233 - 32222423 شیراز- فلکه گاز – کوچه 11
www.hamaralib.ir
انتشارات همارا
عنوان کتاب نویسنده مترجم
ىجي غّ کٌات طلایی آزى نّ اُی غهو اطلاغات و داضٌ ط اٍشی )ویژه داوطهتی آزى نّ دکحرا(
ىحيدرضا یٌازى دٍ شيی ك یّدل –
طیيا ة رِاىصری –
خلاص جاىع ىتاحخ جخصصی آزى نّ کارط اٍشی ارطد کحاةداری
ط لِا کریيی و ....
رد پای طیری :ً طٌّح اُ، لٌاطی اُ و آدار ى صٍ رّ ة رِه ةر
ىصػ دّ ة رِه ةر
ةا کٌداری و ف اٍوری اُی یٌّ شیروس خجصح زاد
اٌى اُی طلایی
زی بٍ ىحيدیان
آط اٍیی ةا ىػادلات دیفرا صٌیم
د یٌس جی زیم
دکحر ة يِ احيدی
آةی جر از دریا
زی بٍ کریيی
اص لّ گٌارش ىلالات غهيی )روش اُ ىػرفی اةزار اُ و ىکاجتات ىرجتط ةا ظٌر ىلان (َ
دکحر ز رُا حجازی زاده و .....
را يٍُای اپراج رّ ة جج یِزات دوار
غتدانرضا ایيا یٌ
ىیراث ج اِ یٌ طراحی ط رِی و گردطگری ش ط رِ در خاورىیا ن اٌّ خیر فان
ىهیح جلی پ رّ و ....
ةر اٌى ریزی يُ جا تٌ ةرای ى فّلیث در ف جّتال
اىی شهطا یٌ
ف اٍوری اطلاغات، آٌّوری و اطاغ :َ ةا ىػرفی ةرخی از ظٌری اُی پذیرش و اطاغ دکحر فریتا ظٌری و ....
يٌاز در ادیان آشيا یٌ
فاطي گهظ یٍ
رو دٌ رده ة دٍی کحاةخا اُ در كرن 12
راج دٍرا ک ىّ اِر
پردیس پرج و ....
ارزیاةی یٌاز اُی اطلاغاجی در غصر ای حٍرثٌ
دی یّد یٌکلاس
پیيان کریيی
لٌض اُی جدید جحلیلی ةرای کحاةداران
نیزا فدیرر
پیيان کریيی
حم انيصائم ا حٌلال حرارت جاةجایی
ز رُا شیار
ا گٌهیصی کارةردی: کٌات ضروری زةان ا گٌهیصی غي ىّی ى رّد اشحفاده
دا ظٌج یّان يُ رطح اُی جحصیهی، و ىح نّ زةان جخصصی ىدیریث اطلاغات
ىحيد ىی اٍیی فر
گ رُّ شلاىث
غهی طجاغی
اٌةغ غایب: چگ خٌتگان را ة ىدیریث اُی کلان غه مّ ا صٌا یٌ دُایث ک یٍو
اٌّزالله ة رِاىی ژٌاد
درىان افصردگی: ةر اٌى 6 ىرحه ای ةرای غهت ةر افصردگی
اشحفان ایلاردی
حجث ىحص یٍ حلیلی و....
ىکاني ا گٌهیصی ة روش آشان
3 جهدی ة يُراه رٌم افزار آى زّطی( (
رٌگس غزیزی
آى زّش ن جِ ی آىریکایی
)ة يُراه رٌم افزار آى زّطی(
رٌگس غزیزی
ریاضیات گصصحَ
ىریو خ رّطیدی
کحاةظ اٍشی ك مّ كظلایی
جيظید صداكث کیض و....
ة يِ ةیگی ةا طک هّ
ان وردی ة يِ ةیگی
The magnificent bahmanbeigi
ان وردی ة يِ ةیگی
آخری ی رّد اُ
ةتراس شهیيی ک چّی
آ چٌ ج اّ صٌحو آ چٌ ىی خ اّشحو
غهی طجاغی
شیصحو اُی انکحریکی ججدید پذیر و کارآىد
دکحر جيظید آكایی
181-32278233 - 32222423 شیراز- فلکه گاز – کوچه 11
www.hamaralib.ir
انتشارات همارا
عنوان کتاب نویسنده مترجم
خ دّآى زّ زةان ا گٌهیصی غي ىّی و جخصصی غهو اطلاغات و داضٌ ط اٍشی
ىحيد ىی اٍیی فر
پژو ضُ اُی ش جٍ ای
دکحر ىحيدةاكر گٌ تِان
جحهیم ظٌری لٌض کاریزىا در ج تٍض اُی اجحياغی
ىی اٍ صفا
ای حٍر ثٌ، ىطانػ و جحلیق
ىحت ةّ خدائی
خ اّب اُیی ک در ةیداری دیده ام
رش لّ اىیری
ک حٍرل ىتدل اُی انکحرو یٌک كدرت
دکحر گیحی زاده
رىز ج فّیق
ىرادحاصم اٌدری
کارکرد اُی شیاشی، ظٌاىی و اجحياغی ز اٌن
پروی ج اِن ک جيری اٍت ورزش ك رِىا یٌ
ج اّد صغادی
خروج از چاردی اّری
رٌجس ورع و ...
ة رِه ةرداری از شیصحو اُی ج زّیع ا رٌژی
طا رُ یٌک اٍم
درآىدی ةر ى اٍةع خاکصحری
اىیررضا اص اٍفی
ىجي غّ دی اّن اطػار حاج شید فححػهی حکيث
شیدفححػهی حکيث
ةررشی شیصحو اُی كدرت 2
دکحر گیحی زاده
غظق غو آن دّ
اىران ی شّفی
فر گٍُ ج صّیفی غهو ش جٍی
رٌّان کرىی
ام اس ة زةان غاىیا غتاس خ شّ ةی آى زّش کارةردی رٌم افزار
دکحر ىحيد ىردا ضرب انيذم اُی حل كّی
رضا پاکروان
ىػجزه كرآن در ز دٌگی ىا
ىحيداىی زری دشث
حرف اول و دوم
ىحيد ىحیط
یحیو یال
غ ضّ ان صفری کظک نّی
ذرات غو آن دّ
دریا د لُان
اص لّ طراحی طتک اُی حصگر ةی شیو زیر آب
رضا ىحيدی و ...
ة صُحی اٌن ای ىی ىا دٌ و ةس
غلاىحصی رٌّوزی
كرةا یٌ ا حٌظار غظق
نیلا ى شّ یّ
واژه پرداز فارشی و لاجی غهی ةیرا دٌٌّ
را يٍُای کارةردی sim power
دکحر گیحی زاده
ىػرفی پایگاه اشح اٍدی اشک پّ سّ
ز رُا صادكی و...
FRBR را يٍُایی ةرای رفع اة اِىات
رٌّان کرىی و ...
رٌم افزار اُی غهو ش جٍی
آفحاب كدیيی
ىدیریث جغییر در کحاةخا اُ
فروغ رحیيی
جحهیم ىجي غّ کحاةخا ةا اشحفاده از رٌم افزار اکصم
رٌجس ورع و ...
181-32278233 - 32222423 شیراز- فلکه گاز – کوچه 11
www.hamaralib.ir
انتشارات همارا
عنوان کتاب نویسنده مترجم
وب 1 کحاةخا 1
دکحر ىحيدةاكر گٌ تِان
پرورش گٌرش غهيی در داضٌ آى زّان
ىحت ةّ غارفی
فرش اٍى شیداة اّنلاشو فروزا یٌ
شازىا دٌ یُ اطلاغات از رف جا وب
ىحيدرضا یٌازى دٍ
روش جحلیق و آىار ةرای کحاةداران
ى صٍ رّ رشحيی ک یُّ
کاش ادر ا گٌظحيان یکی ة دّ
رش لّ اىیری
از كتیه جا غظق
ىرضی صفری
خدای گم اُی خ دّرو
فاطي ةاكری
ک چّ اُی ج گٍ
غهیرضا زارغی
انفتای ىػجزه گر
اىران ی شّفی
فر گٍُ اصطلاحات نری
ة اٍِم غزیزی
اشحا دٌارد اُی حفاظحی کار ةا دارو اُی طیيی درىا یٌ
خدیج غتاشی
ة اٍ اُی جاریخی و طگفث ا گٌیز ج اِن
فرید کلاری
ش گّ شیيرغ یاد اٌى ىحيد ة يِ ةیگی
اشک دٍر کاظيی و ...
شاخحار و طراحی طتک اُی ةی شیو
ىصطفی ج اِ دٌیده
ش اّد غصای پیریصث
اىران ی شّفی
آط اٍیی ةا خا اٌّده اى و ایي دکحر روىی
خا اٌّده فػال و ةاا گٌیزه
دکحر روىی
زُی اُ
دکحر روىی

تمامی حقوق مطالب محفوظ است